Skip to main content

Historische verzameling

Zonder een verleden geen toekomst

Historische Verzameling MGDKL

Op de Korporaal Van Oudheusdenkazerne (KvOK) te Hilversum bevindt zich een verzameling militaire geneeskundige materialen met historische, culturele en traditionele waarde. 

Voorwerpen, die vroeger door de geneeskundige troepen op het slagveld en in de militaire hospitalen werden gebruikt, maar ook objecten uit het recente verleden. Door de inzet van vele vrijwilligers, die in hun vrije tijd de handen uit de mouwen steken, is deze historische collectie tot stand gekomen en een fraaie verzameling geworden.

De beginjaren

"Een belangwekkende verzameling, die niet alleen in militaire maar ook in civiele geneeskundige kringen bekend is en waar de  Medische Geneeskundige Dienst trots op kan zijn”.

Het verzamelen startte in de zestiger jaren. Hier en daar begon men nog in gebruik zijnde studie- en ander oud geneeskundig materiaal spontaan te verzamelen. Dit materiaal moest een beeld gaan geven van de gewonden- en ziekenverzorging in het verleden. In 1967 werd deze verzameling voor het eerst tentoongesteld op de zolders van gebouw "Adolf " in de toenmalige Juliana van Stolberg te Amersfoort.

De collectie groeide echter snel zodat men besloot  het beheer daarvan onder te brengen in de "Stichting Historische Verzameling Geneeskundige dienst KL".

Toen in 1978 het Opleidingscentrum Militair Geneeskundige Dienst (OCMGD) werd verplaatst van de Juliana van Stolbergkazerne te Amersfoort naar de kazerne  te Hilversum  werd gebouw 43 de nieuwe locatie voor de verzameling.

De toenmalige beheerder, de Aoo (BD) Theo van Alst, zorgde voor de verhuizing en werkte vele uren, dagen en maanden om de verzameling up to date te maken. Op  3 april 1980 werd de Historische Verzameling in Hilversum heropend.

Collectie

Het museum

De locatie

De verzameling is gesitueerd in gebouw 43 op de Korporaal van Oudheusden Kazerne.

Op bijgaande foto is de vernieuwde indeling te zien van al hetgeen te bewonderen is.

Missie-kamer

in deze kamer vindt u objecten die een rol spelen in de missies voor de historie van het Regiment Geneeskundig Troepen waaronder:

 • Diverse vitrinekasten met materiaal over uitzendingen van Nederlands Indië tot heden.
 • Diverse uniformen en memorabilia die allemaal iets over de geneeskundige dienst in het verleden zeggen.
Radarbaren

De verzameling "De Mooy"

Eén van de pronkstukken van de collectie die gewijd is aan Cornelis de Mooy (1834 tot 1926). Cornelis de Mooy, geboren in 1834 in Middelburg, maakte zich enorm verdienstelijk op geneeskundig materieel gebied. Hij deed vele uitvindingen en verbeterde bestaand materiaal waaronder:

 • De Raderbaren "De Mooy". In gebruik geweest van ca 1870 tot 1940
 • Het eerste noodverband 
 • Veel chirurgisch materiaal
 • Diverse soorten tenten
 • Ziekenramen
 • Rotan- en Bamboespalken (Deze uitvindingen stammen uit de tijd dat hij in Nederlands Indië leefde.
 • De collectie bevat ook vele oorkonden en diploma's uit binnen- en buitenland en zelfs zijn handgeschreven notities zijn bewaard gebleven. Dit deel van de collectie geeft een indruk van de onschatbare waarde die Dr. De Mooy heeft gehad voor de gewonden- en ziekenverzorging in het algemeen en die te velde in het bijzonder.

 

Operatiekamer

Overig

De Historische verzameling beschikt over een uitgebreide verzameling audiovisuele middelen. Veel foto’s, films, video’s en leermiddelen over uiteenlopende onderwerpen zoals uitzendingen, missies, politionele acties ( voormalig Ned.-Indië ) zijn op diverse beeldschermen te zien.

Via de antieke trap uit het voormalig militair hospitaal Den Haag bereikt u de eerste verdieping waar onder andere de volgende voorbeelden uit de collectie staan opgesteld.

 • Een maquette van het voormalig militaire hospitaal Dr. A. Mathijssen , uitvinder van het gipsverband. Enige jaren geleden is deze maquette volledig gerestaureerd. Er staat ook een bed zoals deze in de 60 er jaren in het hospitaal hebben gestaan. 
 • Een apotheek uit het opgeheven Rijks Magazijn van Geneesmiddelen te Amsterdam. 
 • Diverse tandheelkundige apparatuur door de tijden heen is in ruime mate aanwezig en biedt veel herkenbare informatie.
 • Wist u overigens hoe de ziekenzaal er rond 1900 uitzag. Een opstelling hiervan met een bed uit 1912 te Haarlem vindt u ook bij ons. 
 • Diverse kleinere opstellingen NBC,( Nucleair, Biologisch, Chemisch), Audio, Optiek en verder geneeskundig materiaal maken het geheel compleet.
 • Een afdeling Hygiëne en sterilisatie: in deze kamer vindt u vele maquettes m.b.t. de hygiëne en materiaal voor sterilisatie uit het verleden. Belangrijk hierbij is de arts J.C.B. Basting.
Logo LVVGNKD

Historische Verzameling Militair Geneeskundige Dienst KL

Korporaal van Oudheusdenkazerne
Noodweg 37
1213 PW Hilversum

+31 (0)88 9566939 
(uitsluitend tijdens de openingstijden 09.30-15.30)

KvK: 41188495

Openingstijden
De Historische verzameling Militair Geneeskundige Dienst KL is uitsluitend te bezoeken na telefonisch overleg. Wij zijn alleen op woensdagen telefonisch bereikbaar.

Entree
Er wordt geen entree geheven. Wel moeten bezoekers zich aan de poort van de kazerne kunnen legitimeren en zijn wij iedereen erkentelijk voor een vrijwillige bijdrage.

Bekijk onze Facebook-pagina

De Historische Verzameling in woord en beeld...